KLÍČOVÉ INVESTICE

Nestlé Health Science si klade za cíl vyvinout takové nutriční terapie, které změní přístup lidí k péči o vlastní zdraví. V této souvislosti společnost Nestlé Health Science učinila několik akvizicí a investicí a navázala několik partnerství.

Tam, kde to má strategický význam, bude společnost Nestlé Health Science posilovat svou nabídku získáváním technologií, firem a rovněž klíčových osobností a odborností, které jí znatelně přidají na hodnotě.
Zaměří se na slibné příležitosti vyplývající z rizikových fondů společnosti Nestlé, zejména v oblasti nutriční terapie. Společnost plánuje využít své vazby na širší inovační síť univerzit, začínajících podniků a dodavatelů, využívající možnosti rozvoje společnosti Nestlé a zaměření na spotřebitele, které povedou k inovacím výrobků a organickému růstu.
Nestlé Research
Nestlé Institute of Health Sciences
Společnost Nestlé Health Science uskutečnila několik akvizic, investic a partnerství.

KLÍČOVÉ AKVIZICE
Vitalflo logo

Akvizice společnosti Vitaflo® – s centrálou v Liverpoolu, Spojené království – umožnila společnosti Nestlé Health Science vstoupit na rychle rostoucí trh s produkty s jedinečným složením, které řeší různé vrozené metabolické poruchy projevující se krátce po narození.

K metabolickým poruchám dochází, když lidem chybí potřebné enzymy pro štěpení tuků, sacharidů nebo bílkovin v požité potravě, což vede k závažným zdravotním problémům. Lidé s metabolickými poruchami tak často pro svůj život potřebují speciální dietu a nutriční řešení.

Výživová řešení Vitaflo® pomáhají pacientům udržet nebo obnovit metabolickou homeostazi, což často hraje v léčbě těchto poruch nejdůležitější roli. Vývoj produktů, které dobře chutnají a snadno a pohodlně se používají, je důležitým faktorem, který pacienta podpoří v complianci při dodržování těchto značně omezujících dietních protokolů, které jsou vždy dodržovány pod lékařským dohledem.

www.vitafloweb.com

prometheus

V souladu s naším záměrem přinášet nová vědecky podložená výživová řešení gastrointestinálním (GI) pacientům s poškozenými nebo dysfunkčními střevy, získala společnost Nestlé Health Science ke spolupráci společnost Prometheus Laboratories Inc. se sídlem v Sanu Diegu, Kalifornie (USA).

Společnost se zavázala zlepšovat životy lidí vývojem a komercializací nových farmaceutických a diagnostických produktů, které umožní lékařům poskytovat více individualizovanou péči o pacienta.

Společnost Prometheus® se zaměřuje převážně na detekci, diagnostiku a léčbu poruch z oblasti gastroenterologie a onkologie. Strategie této společnosti zahrnuje marketing a uvádění farmaceutických výrobků na trh, s doplňkem proprietárních služeb nabízejících diagnostické testy. Prostřednictvím integrace terapeutik a diagnostik se společnost Nestlé Health Science zaměřuje na poskytování cílenějších řešení pro lékaře, která by optimalizovala péči o pacienty.

www.prometheuslabs.com

phagenesis_0

Společnost Nestlé Health Science postupně zahájila akvizici firmy Phagenesis sídlící ve Velké Británii, která vyvíjí zdravotnický prostředek Phagenyx®, inovativní elektrický přístroj stimulující hltan při léčbě dysfagie (porucha polykání).

Dysfagie se běžně vyskytuje u pacientů po cévní mozkové příhodě, ale je také častým jevem u starších lidí a pacientů, kteří podstoupili mechanickou ventilaci na jednotkách intenzivní péče (JIP). Zdravotnický prostředek Phagenyx® je určen na obnovu neurologického ovládání polykání.

Rozvíjení komplexního přístupu při zvládání dysfagie, počínaje screeningem, diagnostikováním až po léčbu je klíčovým cílem společnosti Nestlé Health Science a pracovníků ve zdravotnictví. Nabízíme nové způsoby, jak zlepšit funkci polykání pomocí zhušťovacích činidel a potravin s upravenou strukturou zajišťujících bezpečnější polykání.

Zdravotnický prostředek Phagenyx® přináší nový rozměr v rehabilitaci polykání představující převratnou změnu jak z pohledu pacientů, tak zdravotníků.

www.phagenesis.com

KLÍČOVÉ INVESTICE A PARTNERSTVÍ
Seres_Therapeutics

V souladu se záměrem zaujmout vedoucí pozici v rozvoji v oblasti mikrobiomové léčby, společnost Nestlé Health Science podepsala mimo Spojené státy a Kanadu exkluzivní dohodu o nové třídě mikrobiomových terapeutik vyvinutých společností Seres Therapeutics® (Ecobiotika®) používaných v oblasti infekcí Clostridium difficile (CDI, konkrétně SER-109 a SER 262) a zánětlivých střevních onemocnění (IBD; konkrétně SER-287 a SER-301). Tato dohoda doprovází úvodní kapitálové investice společnosti Nestlé Health Science do americké společnosti Seres Therapeutics®, které byly oznámeny v lednu a v červenci 2015.

Prostřednictvím této dohody bude společnost Nestlé Health Science podporovat potenciální budoucí komercializaci vůbec první mikrobiomové léčby, u které se očekává uvedení na celosvětové trhy: Pokročila klinická hodnocení mikrobiomového terapeutika SER 109 – kandidáta na léčbu zacílenou na opakující se infekce Clostridium difficile (C. diff), což je bakteriální infekce postihující trávicí systém. Součástí spolupráce je také další C. diff a dva hlavní představitelé zánětlivých střevních onemocnění (IBD), včetně SER-287, inovativního mikrobiomového terapeutického přípravku, který je v současnosti zkoušen v klinickém vývojovém programu fáze 1 v oblasti IBD. Ecobiotika® vyvinuté společností Seres jsou v této oblasti vůbec prvními přípravky na bázi mikrobiálních organismů a cílí na mikrobiom, představující 100 bilionů mikroorganismů žijících uvnitř lidského těla. Stále více se má za to, že pokud není mikrobiom ve zdravém stavu – nebo je porušený (dysbiotický) – bývá kauzální příčinou celé řady nemocí.

Představitelé produktové řady Ecobiotic® vyvinuté společností Seres jsou vytvořeny na bázi mikrobiálních organismů, což je zásadní rozdíl oproti tradičním lékům. Pokroky v genomice nám postupně odhalují význam mikrobiomu, jehož součástí je přibližně 100 bilionů mikroorganismů žijících v lidském těle, na různé aspekty lidského zdraví.

www.serestherapeutics.com

flagship_ventures

Strategické inovativní partnerství s Flagship Ventures
Společnost Nestlé Health Science vstoupila do strategického inovačního partnerství se společností Flagship Ventures, předním fondem rizikového kapitálu zaměřujícího se na inovace a udržitelnost ve zdravotnictví se sídlem v Cambridge, Massachutes, USA. Společnost Nestlé Health Science investovala do Flagship Ventures fondu V. Toto partnerství se zaměří na podporu začínajících projektů zabývajících se nutričním zdravím a léčbou a má pomoci společnosti Nestlé Health Science s časným vystavením inovativním postřehům a technologiím společnosti Flagship, které mohou být dále využity prostřednictvím minoritních přímých investic, licencování, společných podniků nebo akvizicí společnosti Nestlé Health Science. Společnosti AstraZeneca a Bayer CropScience jsou v tomto fondu také strategickými partnery. Významný podíl partnerského financování je věnován investování do podnikatelských projektů vyvíjecích přelomové technologie v oblasti nových nutričních terapií relevantních společnosti Nestlé Health Science, včetně oblasti mozkového, gastrointestinálního a metabolického zdraví.

Většiny úspěchů společnosti Flagship za posledních 15 let bylo dosaženo v oblasti zdravotnictví, zejména na poli terapeutických přípravků. Skrze toto partnerství získává společnost Nestlé Health Science přístup k unikátnímu modelu podnikatelských inovací společnosti Flagship prostřednictvím akvizic, minoritních podílů, udělování licencí a společných podnikatelských aktivit. Bezpečné, klinicky prokázané a z hlediska nákladů úsporné nutriční terapie – „uvědomující si“ potenciál živin při dopadu na stav nemoci a zdraví na fyziologické úrovni – sehrávají velkou roli v řešení intenzifikovaných výzev ve zdravotnictví a nenaplněných klinických potřeb. Tento fond otevírá mnoho příležitostí, které se mohou časem přímo vztahovat k páteřním projektům a portfoliu společnosti Nestlé Health Science.

www.flagshipventures.com/venturelabs

Enterome

Společnost Nestlé Health Science je strategickým investorem firmy Enterome Bioscience SA, která je průkopníkem v oblasti vývoje nových farmaceutických přípravků a diagnostických prostředků podporujících personalizovanou terapii onemocnění souvisejících s mikrobiomem, například zánětlivého onemocnění střev (IBD), nádorových a metabolických onemocnění.

Investice ve firmě Enterome svědčí o záměru společnosti Nestlé Health Science rozvíjet své portfolio přípravků zaměřených na mikrobiom zahrnující diagnostika (Dx), terapeutika (Rx) a nutriční terapie (Nx).

Společnost Enterome byla založena v roce 2012 v Paříži, ve Francii, aby rozvíjela objevy učiněné metagenomickou platformou INRA. Společnost získala řadu předních investorů rozvojového kapitálu (Seventure Partners, Lundbeckfond Ventures & Omnes Capital) a strategických investorů (Nestlé Health Science, Shire & INRA transfer).

www.enterome.fr

AXCELLA

Společnost Nestlé Health Science uskutečnila strategickou investici do společnosti Axcella Health (dříve se jmenující Pronutria Biosciences) se sídlem v USA, která je průkopníkem na poli orálních terapeutik a nutričních biologických látek označovaných jako proteiny Pronutrein®. V současné době se má za to, že právě nevyváženost v aminokyselinovém profilu je příčinou, která vyvolává celou řadu zdravotních obtíží (např. neurologických, svalových a jaterních poruch).

Aminokyseliny (AA) mají pro život člověka zásadní význam a společně se podílejí na tom, aby poskytly základ pro zdravě fungující tělo. Porucha tohoto základu se dává do souvislosti s nespočetnými nemocemi a zdravotními potížemi, z nichž každá z nich se vyznačuje různým stupněm a hladinou aminokyselinové dysregulace. To je také důvodem, proč má řešení aminokyselinové dysregulace potenciál nejen signifikantně ovlivnit nástup drtivých zdravotních potíží, ale také regenerovat buněčné dráhy poškozené AA dysregulací a v konečném důsledku obnovit zdraví.

Výnosy společnosti Nestlé Health Science pomohou financovat další klinický vývoj předních zástupců řady Pronutria®, včetně látky PN-107 určené k léčbě úbytku svalové hmoty, a stejně tak financovat vývoj páteřních terapeutických přípravků společnosti určených k léčbě mnoha dalších nemocí ovlivněných aminokyselinovou dysregulací.

www.axcellahealth.com

DBV_Technologies

Společnost Nestlé Health Science zahájila strategickou spolupráci s firmou DBV Technologies sídlící ve městě Montrouge ve Francii, zaměřenou na vývoj a uvádění inovativního nástroje – náplasťového testu DBV pro diagnostikování alergie na bílkovinu kravského mléka (Cow’s Milk Protein Allergy; CMPA) u kojenců – na trh.

Alergie na bílkovinu kravského mléka je obtížně diagnostikovatelný stav, který postihuje až 2–3 % kojenců a malých dětí v kritické fázi jejich vývoje.

Náplasťový test budoucnosti vyvinutý společností DBV je průlomovým diagnostickým prostředkem alergie na bílkovinu kravského mléka. Včasná diagnóza a nutriční intervence pomáhají zejména kojencům k jejich opětovnému zdravému vývoji, ale i rodičům, kterým se uleví od úzkosti a nákladů na zdravotní péči.

Výsledky společnosti Nestlé Health Science na poli pediatrických alergií z ní činí ideálního partnera pro komercializaci inovativní diagnostické náplasti DVB.

www.dbv-technologies.com

Aimmune

Společnost Nestlé Health Science je kapitálový investor a strategický partner kalifornské firmy Aimmune Therapeutics (Nasdaq: AIMT), klinické biofarmaceutické společnosti, která vyvíjí kandidáty na značkové produkty a pokračuje ve vývoji terapeutických přístupů pro léčbu alergie na arašídy a jiných potravinových alergií. Hlavním kandidátem, který společnost Aimmune vyvíjí, je přípravek AR101 pro léčbu alergie na arašídy, nyní ve fázi 3 klinických studií.

Postup společnosti Aimmune při léčbě život ohrožujících potravinových alergií spočívající v perorálním užívání desenzibilizační imunoterapie (CODITTM) je podložen rozsáhlým nezávislým vědeckým výzkumem, který prokazuje, že většina pacientů s potravinovými alergiemi může být desenzibilizována vůči alergenům nebo proteinům v konkrétní potravině perorálním podáváním přípravku s postupně se zvyšující koncentrací alergenů. Cílem společnosti Aimmune je nabídnout převratnou možnost léčby, která přesahuje současný standard péče založený na důsledném vyhýbání se potravinovým alergenům a v případě náhodné expozice podávání epinefrinu.

Společnost Nestlé Health Science poskytne společnosti Aimmune průběžnou vědeckou, regulatorní a obchodní expertizu a poradenství při vývoji produktu, a navíc má tříměsíční výhradní právo na první vyjednávání pro všechny vývojové programy v případě, že společnost Aimmune zvažuje licencování nebo partnerství pro takový program.

www.aimmune.com

NSP_logo

Nutrition Science Partners Limited (NSP) je novým společným projektem společnosti Nestlé Health Science a farmaceutické a zdravotnické skupiny Chi-Med (50/50). Cílem společnosti Nutrition Science Partners je zkoumat, vyvíjet, vyrábět a uvádět na trh inovativní výživové a léčebné výrobky vyvinuté z botanických rostlin.

Kromě toho má společnost Nutrition Science Partners přístup k archivu tradiční čínské medicíny ve skupině Chi-Med, čítající více než 50 000 výtažků z více než 1 200 různých bylinných rostlin, a k jejich celosvětové expertíze. Zahrnuje přístup k botanické gastrointestinální výzkumné a vývojové platformě, která zahrnuje výzkum objevů, neklinické a farmaceutické vědecké funkce a informace o botanických pokynech a předpisech. Nutrition Science Partners se zaměřuje na gastrointestinální zdraví a v budoucnu se mohou rozšířit do metabolických onemocnění a oblastí mozku.

accera

Společnost Nestlé Health Science získala menšinový podíl ve firmě Accera®, soukromé americké společnosti se sídlem v Boulderu v Koloradu (USA), aby se posunula vpřed při vytváření svého portfolia, co se týče zdraví mozku.

Firemní vědecká platforma společnosti Accera® řeší nesplněné léčebné potřeby v oblasti zdraví mozku, včetně Alzheimerovy nemoci. Společnost Accera® je zaměřena na klinický vývoj léčiv s inovativními mechanismy účinku.

Hlavním kandidátem firmy Accera® je AC-1204, léčivá sloučenina s malou molekulou, která je toho času ve fázi 3 klinické studie na pacientech s mírnou až středně závažnou Alzheimerovou chorobou.

www.accerapharma.com

vital_foods

Řešení gastrointestinálních nemocí
Společnost Nestlé Health Science se stala strategickým partnerem firmy Vital Foods se sídlem v Aucklandu na Novém Zélandu a získala minoritní podíl v tomto podniku, který má portfolio přírodních přípravků, které celkově podporují zdraví zažívací soustavy, zejména pak funkci střeva.

Produkty společnosti Vital Foods – funkční nápoj Kiwi Crush™ a Phloe®, speciální extrakt z kiwi, který je k dostání ve formě tablet i kapslí – jsou získávány na 100% přírodní bázi z novozélandského zeleného kiwi a extrahovány pomocí jedinečného procesu patentovaného společností Vital Foods. Kiwi Crush a Phloe jsou již dobře zavedenými produkty, které jsou po celém Novém Zélandu široce používány a doporučovány. Phloe je předním OTC laxativním přípravkem v sítí lékáren na Novém Zélandu.

www.vitalfoods.co.nz

DALŠÍ SPOLUPRÁCE
IOF

Mezinárodní nadace proti osteoporóze
Společnost Nestlé Health Science spolupracuje od září 2015 s Mezinárodní nadací proti osteoporóze (IOF), největší světovou mezinárodní organizací zaměřenou na zdraví kostí, svalů a kloubů.

Nadace IOF má více než 230 národních pacientských a zdravotnických společností v 99 zemích, s nimiž:
• nastavuje globální vědecké standardy v tomto oboru
• pořádá kampaně zaměřené na to, aby se lidé věnovali prevenci, diagnostice a léčbě muskuloskeletálních poruch
• obhajuje změnu strategií

Společnost Nestlé Health Science je přesvědčena, že výživa hraje klíčovou roli v oblasti zdraví kostí, svalů a kloubů, a proto se zavázala podporovat nadaci IOF v těchto iniciativách.

Jako člen Výboru pro firemní poradce IOF má společnost Nestlé Health Science místo u stolu nejvlivnější a respektované instituce v tomto oboru na světě.

Společnost Nestlé Health Science v současné době podporuje vědeckou iniciativu k vypracování konsenzuálního dokumentu o sarkopenii. Více o nadaci IOF naleznete na adrese

www.iofbonehealth.org

MNI_logo

Medical Nutrition International Industry
Medical Nutrition International Industry (MNI) je mezinárodní obchodní sdružení společností nabízejících produkty a služby, které podporují optimální stav pacienta pomocí vhodného užívání speciální nutriční podpory, včetně enterální a parenterální výživy. Společnost Nestlé Health Science je významným členem asociace MNI.

Číst více